Convocatòria d’ajudes ( beques ) de l’Ajuntament de Xeraco

 

AJUDES LLIBRES (Primària, ESO )I AJUDES ALS ESTUDIS SUPERIORS             QUE  CONVOCA L’AJUNTAMENT DE XERACO
……………………………………………………………………………
L´Ajuntament de Xeraco ha convocat les Ajudes (BEQUES) per a llibres escolars de Primària i Secundària (ESO), per al curs 2013-2014.


Podran sol•licitar l’ajuda els pares, mares o tutors legals dels alumnes del municipi que estiguen matriculats en els centres escolars públics de Xeraco al llarg del curs 2013/2014.


Requisits
L’alumne/a ha d’haver estat empadronat ininterrompudament a Xeraco amb anterioritat a l’1 de gener de 2012.
Estar matriculat/ada al CEIP Joanot Martorell de Xeraco o a l’IES Montdúver de Xeraco per el curs escolars 2013-2014.
L’alumne/a que NO haja promocionat de curs NO tindrà dret a aquesta ajuda.
Els pares o tutors legals han d’estar al corrent amb les obligacions tributàries amb l’Ajuntament de Xeraco, l’Agència Estatal d’Administració Tributària i la Tresoreria General de la Seguretat Social.
Haver sol•licitat les ajudes convocades per la Conselleria d’Educació pel mateix concepte, en cas que es convoquen per a este curs escolar.


Criteris per a la concessió de l’ajuda
La quantia d’aquestes ajudes no podrá superar l’import de la quantitat que es justifique com a despesa de llibres escolars.
Per poder ordenar la priorització de les ajudes entre els sol•licitants es valorarà el nivel de renda familiar.
La renda de la unitat familiar a considerar será la de l’exercici fiscal del 2012.
Per al càlcul de la renda per càpita de la unitat familiar es consideraran membres integrants de la unitat familiar els següents:
L’alumne, el pare, la mare i els germans menors de 18 anys i també els majors d’esta edat i menors de 26 anys i els majors de 26 anys quan es tracte de persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial superior al 33%, que convisquen en el mateix domicili, sempre que no perceben cap tipus d’ingressos. També es considerara membre de la unitat familiar el fill concebut i no nascut des del moment de la fecundació, d’acord amb el que establix la L1ei 6/2009, de 30 de juny, de la Generalitat, de Protecció a la Maternitat (DOCV núm. 6049, de 3 de juliol).
Per al càlcul de la renda per càpita de la unitat familiar es consideraran membres integrants de la unitat familiar els següents:
L’alumne, el pare, la mare i els germans menors de 18 anys i també els majors d’esta edat i menors de 26 anys i els majors de 26 anys quan es tracte de persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial superior al 33%, que convisquen en el mateix domicili, sempre que no perceben cap tipus d’ingressos. També es considerarà membre de la unitat familiar el fill concebut i no nascut des del moment de la fecundació, d’acord amb el que establix la L1ei 6/2009, de 30 de juny, de la Generalitat, de Protecció a la Maternitat (DOCV núm. 6049, de 3 de juliol).

Documentació a presentar:
Sol•licitud en model normalitzat.
Còpia compulsada del DNI de l’alumne
Volant d’empadronament on conste la data d’inscripció
Original o còpia compulsada del rebut del pagament dels llibres
Autorització per a la consulta davant de l’Agència Estatal d’Administració Tributària i la Tresoreria General de la Seguretat Social o en el seu cas, certificats d’estar al corrent amb les obligacions tributàries l’Agència Estatal d’Administració Tributària i la Tresoreria General de la Seguretat Social. Que s’adjunta com a annex.
Justificants de la renda de la unitat familiar
Justificació dels membres de la unitat familiar
Justificant de la matrícula en el curs i centre corresponent.
Documentació
La documentació es presentarà a l’oficina de registre de l’ajuntament de Xeraco (plaça de l’Església nº 2, 46770 de Xeraco), per correu o en qualsevol altre registre oficial regulat a l’article 38.4 de la llei 30/92 del Règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.


Termini
El termini de presentació de les sol•licituds serà de 15 dies naturals des de l’en demà de la publicació de les presents bases en el Tauler d’Edictes de l’Ajuntament i al Tauler Electrònic de la web municipal (www.xeraco.es ). . Una vegada rebuda tota la documentació per resolució del regidor delegat d’Educació, Medi Ambient i Agricultura s’aprovarà un llistat provisional amb les sol•licituds que complisquen ens requisits i les que no, que es publicarà al Tauler d’Edictes de l’Ajuntament i al Tauler Electrònic de la web municipal (www.xeraco.es ).
Les persones interessades, a la vista del llistat provisional, podran esmenar les sol•licituds o presentar la documentació necessària per a millorar-la, en el termini de 10 dies hàbils a comptar de l’endemà de la data d’exposició pública enTranscorregut el termini d’esmena per resolució del regidor delegat d’Educació, Medi Ambient i Agricultura acordarà la concessió o denegació de les ajudes.

Anunci de convocatòria
L’anunci de la convocatòria es publicarà al Tauler d’Edictes de l’Ajuntament i al Tauler Electrònic de la web municipal (www.xeraco.es ) i en els llocs de costum de la localitat.
Amb efectes substitutius de la notificació dels personal de la concessió i denegació de les ajudes, el llistat provisional i l’acord de resolució de les subvencions concedides o denegades, així com qualsevol altre que s’adopte en la tramitació a que es refereix la present convocatòria, es publicarà al Tauler d’edictes de l’Ajuntament i al tauler electrònic de la web municipal (www.xeraco.es ).
Diposició final
Les presents bases constituixen un acte definitiu en via administrativa i contra ell, segons estableix l’article 107 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i procediment administratius comú, únicament es podrà interposar pels interessats recurs contenciós administratiu, davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Autònoma Valenciana en el termini de dos mesos, comptats a partir de l’endemà al de la notificació, de conformitat amb l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
AJUDES A L’ESTUDI PER A ESTUDIANTS XERAQUERS QUE CURSEN ESTUDIS SUPERIORS

Amb la finalitat de recolzar els estudiants del municipi i minimitzar l’impacte econòmic que suposa el fet de cursar els estudis superiors fora de la localitat, l’Ajuntament de Xeraco des de fa uns anys convoca una sèrie d’ajudes, destinades a eixos estudiants del municipi que van a realitzar per primera vegada estudis, universitaris o cicles formatius de grau superior.


Bases:
 L’objecte d’estes ajudes és incentivar i ajudar els estudiants del municipi, que realitzen estudis superiors.
L’Ajuntament convoca les següents ajudes per als estudiants de Xeraco que havent acabat segon de batxillerat o un mòdul de grau mitjà vulguen continuar amb un mòdul de grau superior o estudis universitaris.
Es convoquen un total de 19 ajudes amb càrrec a l’aplicació pressupostària 323-480.04 Ensenyament beques, del pressupost de 2013.
– 14 ajudes per un import de 500 € cadascuna, destinades als estudis universitaris.
– 4 ajudes per un import de 300 € cadascuna, destinades als estudiants de mòduls de grau superior.
En el cas que alguna de les beques es quede vacant per falta d’alumnes, que cursen eixa tipologia d’estudis, es podran adjudicar als estudiants que es presenten de l’altra.
Són requisits per a poder accedir a les ajudes:

  Estar empadronat ininterrompudament a Xeraco des d’abans de l’1 de gener de 2012.

  Estar matriculat per al curs 2013/2014 en estudis universitaris de grau o cicles superiors de formació professional per primera vegada.

  No haver sol•licitat ni rebut estes ajudes amb anterioritat.

Estar al corrent amb les obligacions tributàries amb l’Ajuntament de Xeraco, l’Agència Estatal d’Administració Tributària i la Tresoreria General de la Seguretat Social

  Les ajudes s’adjudicaran d’acord amb la següent baremació, sent els beneficiaris els estudiants que obtinguen major puntuació.
a) Nota: Es valorarà la nota aportada en cada cas, la nota d’accés a la universitat, en el cas dels alumnes que procedixen del batxillerat, o la nota mitjana del cicle en el cas dels estudiants de formació professional:

Excel•lent, de 9,00 a 10 6 punts
Notable, de 7,00 a 8,99 4 punts
Aprovat, de 5,00 a 6,99 2 punts

b) Situació econòmica familiar: La renda de la unitat familiar a considerar serà la corresponent a l’exercici fiscal de 2012.
Per al càlcul de la renda per càpita de la unitat familiar es consideraran membres integrants de la unitat familiar els següents:

L’alumne, el pare, la mare i els germans menors de 18 anys i també els majors d’esta edat i menors de 26 anys i els majors de 26 anys quan es tracte de persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial superior al 33%, que convisquen en el mateix domicili, sempre que no perceben cap tipus d’ingressos.

També es considerara membre de la unitat familiar el fill concebut i no nascut des del moment de la fecundació, d’acord amb el que establix la L1ei 6/2009, de 30 de juny, de la Generalitat, de Protecció a la Maternitat (DOCV núm. 6049, de 3 de juliol).
En cas de separació o divorci deis pares, no es considerara membre computable el pare o la mare que no convisca en el mateix domicili amb l’alumne.
En cas de viudetat, divorci o separació, el nou cònjuge, o la persona amb qui convisca en anàloga relació, encara que no es trobe legalitzada la seua situació com a parella de fet, també es considerarà membre de la unitat familiar, sempre que convisca amb l’alumne.

La puntuació s’estableix afavorint aquelles famílies que tinguen menys ingressos anuals per membre.

Fins a 5.000€ 5 punts
Des de 5.000, 01€ fins a 7.500€ 3 punts
Des de 7.500, 01€ fins a 10.000€ 2 punts
Més de 10.000,01€ 1 punts

En cas d’empat entre les puntuacions obtingudes per alguns dels estudiants es tindrà en compte la menor renda familiar. Si l’empat continuara es prioritzarà el número de registre d’entrada a l’Ajuntament de la sol•licitud.
Quinta. La documentació a presentar és la següent:
1.Sol•licitud en model normalitzat on constarà la declaració responsable de no haver rebut cap altra ajuda pública pel mateix concepte.
2.Còpia del DNI o document que legalment el substituïsca.
3.Volant d’empadronament on conste la data d’inscripció.
4.Còpia compulsada de la matrícula dels estudis que es vagen a realitzar.
5.Còpia compulsada de la NAU (nota d’accés a la universitat) o del certificat de la nota mitjana cicle de formació professional.
6.Certificats d’estar al corrent amb les obligacions tributàries l’Agència Estatal d’Administració Tributària i la Tresoreria General de la Seguretat Social o bé autorització per a la consulta pel propi Ajuntament davant de l’Agència Estatal d’Administració Tributària i de la Tresoreria General de la Seguretat Social, segons model normalitzat que s’adjunta en ANNEX.
7.Justificants de la renda de la unitat familiar
8.Justificació dels membres de la unitat familiar

  La Comissió avaluadora estudiarà les sol•licituds presentades i la documentació aportada, segons l’article quart de la convocatòria, conforme a la normativa d’aplicació per a la concessió d’estes ajudes.
La comissió avaluadora està formada per:
La Regidor d’Educació o persona en qui delegue.

La Secretària de la Corporació o persona en qui delegue.
La Interventora Municipal o persona en qui delegue.
Com a secretària de la comissió Irene Chaveli Furió, amb veu però sense vot.

  La documentació es presentarà a l’oficina de registre de l’ajuntament de Xeraco (plaça de l’Església nº 2, 46770 de Xeraco), per correu o en qualsevol altre registre oficial regulat a l’article 38.4 de la llei 30/92 del Règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
El termini de presentació de les sol•licituds serà de 15 dies naturals des de l’en demà de la publicació de les presents bases.
L’anunci de la convocatòria, juntament amb les presents bases es publicaran al Tauler d’edictes de l’Ajuntament, al Tauler Electrònic de la web municipal (www.xeraco.es ) i en els llocs de costum de la localitat.
  Una vegada rebuda tota la documentació la comissió avaluadora aprovarà un llistat provisional amb les sol•licituds que complisquen els requisits i les que no. El llistat es publicarà al Tauler d’edictes de l’Ajuntament i al Tauler Electrònic de la web municipal (www.xeraco.es )
Les persones interessades, a la vista del llistat provisional, podran esmenar les sol•licituds o presentar la documentació necessària per a millorar-la, en el termini de 10 dies hàbils a comptar de l’endemà de la data d’exposició pública en el tauler d’anuncis. Si no ho fa, es considerarà que desistix de la seua petició.
Transcorregut el termini d’esmena el regidor delegat d’Educació, Medi Ambient i Agricultura resoldrà la concessió o denegació de les ajudes.
  Amb efectes substitutius de la notificació personal, el llistat provisional i l’acord de resolució de les subvencions concedides o denegades, així com qualsevol altre que s’adopte en la tramitació a que es refereix la present convocatòria, es publicarà al Tauler d’edictes de l’Ajuntament i al tauler electrònic de la web municipal (www.xeraco.es).
  Les presents bases constituixen un acte definitiu en via administrativa i contra ell, segons estableix l’article 107 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i procediment administratius comú, únicament es podrà interposar pels interessats recurs contenciós administratiu, davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Autònoma Valenciana en el termini de dos mesos, comptats a partir de l’endemà al de la notificació, de conformitat amb l’article 46 de la Llei
……………………………………………………………………………….

Arxivat en: General

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *