Resum del plenari de 20 de juny de 2013-Nou

 

ORDRE DEL DIA

A) PART RESOLUTIVA

1. APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR DE 30.05.2013.

Queda aprovada per unanimitat.

 2. DICTÀMENS DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D’ADMINISTRACIÓ GENERAL, HISENDA I ESPECIAL DE COMPTES

2.1. APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE CRÉDITS NÚM. 7/2013 PER CRÈDITS

El PP proposa una modificació de crèdits de partides sobrants per finançar algunes inversions.

El portaveu del grup municipal BLOC-CMC, Francesc Serralta, comenta que este tema ja s’ha tractat diverses vegades i  és l’equip de govern qui duu la iniciativa i és el responsable en últim terme; ja que  ara es treballa amb pressupostos prorrogats i s’entén que no es poden fer inversions, En este cas  com són   inversions en eficiència lumínica, equipament de la casa de la cultura, maquinària del centre social, poden ser  possibles el seu pagament  per la baixa o sobrants d’altres partides, així, doncs,  com tampoc volen desviar  el criteri que ha presentat l’equip de govern ens abstindrem.

La modificació és  aprovada amb  les abstencions del BLOC-Compromis i Psoe i els vots favorables del PP.

Pressupost 2023

2.2 APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 8/2013 PER TRANSFERÈNCIA DE CRÈDITS. EXPT. 584/2013.

El PP demana transferir els diners de determinades partides a dues partides particulars en concret que interessen a l’equip de govern.

El regidor del grup municipal BLOC-CMC entén que allò que vol  afegir el PP és el  transferir diners del capítol I de personal al capítol II, donant de baixa altres partides como són la promoció cultural o social no és el cas del punt anterior, però a més a més, existixen informes de secretaria, intervenció i recursos humans que demostren certes irregularitats en el sentit que hi ha determinades  contractacions de serveis d’empreses que pareixen ser més bé contractacions de treballadors amb ús de dependències municipals, amb horaris i sous de tipus laboral, així, doncs,  per la seua part continuaran donant suport als informes dels tècnics i el seu vot serà en contra.

La modificació és rebutjada amb els vots en contra del BLOC-Compromis i Psoe votant a favor el PP.

Taxes ceneteri

2.3 RESOLUCIÓ DE LES AL·LEGACIONS PRESENTADES PEL GRUP BLOC-CMC CONTRA L’ACORD D’APROVACIÓ D’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER PRESTACIÓ DE SERVEI DE CEMENTERI. EXPT. 89/2013

Per part de la interventora municipal s’anuncia que en este punt s’ha incorporat una esmena, presentada conjuntament pels tres grups polítics, a la proposta dictaminada en la comissió d’hisenda, la qual afecta a les tarifes dels serveis funeraris referits als serveis d’inhumacions, exhumacions i trasllat, així com a la concessió de columbaris

El regidor d’Hisenda José Luis Chulvi, explica la proposta d’acord continguda en el dictamen de la comissió informativa d’Administració General, Hisenda i Especial de Comptes de data 27 de maig de 2013, manifestant que aprovada inicialment la modificació de l’ordenança fiscal del cementeri en un plenari anterior, es van presentar al·legacions per part del grup BLOC-CMC, que han estat acceptades i ara es presenta una esmena conjunta dels tres grups per a modificar part de les tarifes dels serveis funeraris.

El regidor del grup municipal BLOC-CMC, José Luis Raja manifesta que ara s’ha fet allò que havia de fer-se quan es va aprovar inicialment la modificació de l’ordenança, recordant que es va aprovar en el Ple amb el vot de qualitat del alcalde perquè faltava un regidor, mentre que esta ocasió ha de servir d’exemple de com cal fer les coses, mirant-se amb temps i amb consens.

El regidor José Luis Chulvi li contesta que quan es va aprovar en el Ple ells no sabien que hi anava a faltar cap membre de la corporació, que això era un punt que anava en l’ordre del dia, i no s’aprofitaren que eixe dia faltara un regidor per a incloure’l.

El regidor José Luis Raja contesta que haguera pogut deixar-se damunt la mesa com en altres ocasions.

Com que les al·legacions presentades pel BLOC-Compromís han estat acceptades en allò que el nostre grup considerava imprescindible pels nostres veïns, es votarà a favor de l’ordenança.

L’Ordenança Fiscal reguladora de la taxa per prestació de servei de cementeri queda aprovada per unanimitat.

NOTA: L’ordenança la deveu tindre a la vostra disposició a l’Ajuntament.

120604_mani310512[1]

2.4. REQUERIMENT D’ANUL·LACIÓ FORMULAT PER LA DELEGACIÓ DE GOVERN DE L’ACORD DE L’AJUNTAMENT PLE DE DATA 29 DE NOVEMBRE DE 2012 RELATIU A LA “RATIFICACIÓ DE L’ACORD ACONSEGUIT EN LA MESA GENERAL DE NEGOCIACIÓ SOBRE COMPLEMENTS A PERCEBRE PELS EMPLEATS DE L’AJUNTAMENT DE XERACO EN SITUACIÓ D’INCAPACITAT TEMPORAL”. EXPT.

Per part de la secretària general s’explica que per part de Delegació de Govern s’ha rebut un requeriment d’anul·lació parcial de l’acord plenari, que ratificava l’acord de la mesa sobre les prestacions a rebre pels empleats públics municipals en cas que es trobaren en situació d’incapacitat temporal, i aprovava una sèrie de supòsits on la prestació arribava fins al 100 %, i ara el que es tracta es d’atendre el requeriment anul·lant parcialment aquell acord, i a més a més se li dona una nova redacció a la part de l’acord que queda vigent, més clarificadora, sense afectar al contingut que la mesa va aprovar en el seu moment.

 El portaveu del grup municipal BLOC-CMC, Francesc Serralta exposà que després de la reunió de la mesa de negociació d’este migdia ha quedat més que demostrat la força que té el poder central en contra de les entitats locals.Que este tema arranca d’un Reial Decret que intenta solucionar l’absentisme laboral provocat per infermetats que ocasionen veritablement incapacitat laboral transitòria, que se’ls diu a les entitats locals que negocien amb els treballadors, els agents socials, i els sindicats per tal d’oferir propostes, i es presenta un acord.  Però mesos després la Subdelegació del Govern anul·la 3 punts dels supòsits que plantegen els sindicats, entre ells, les infermetats greus per cura de fills, i entén que el Comitè de Seguretat i Salut d’un ajuntament no es qui per a determinar si una malaltia té o no protecció retributiva, i un dels arguments que exposen, que més li ha cridat l’atenció, és que com més infermetats es reconeguen, més pot perillar l’estabilitat pressupostaria de les entitats locals, cosa amb la que es pot comprovar que l’esperit de la norma no es altre que els criteris econòmics ultrapassen els interessos de les persones, amb la que no estan d’acord. Afig que la mesa de negociació ha acceptat el requeriment i al mateix temps formularà un nou redactat on més o menys s’accepta la decisió, però deixa entreveure si es demana l’opinió que almenys se la valore.

NOTA: L’ acord en qüestió el tindreu a la vostra disposició en l’Ajuntament.

4. PRESSA EN CONEIXEMENT DE LA RENÚNCIA PRESENTADA PER UN REGIDOR DE LA CORPORACIÓ. EXPT. 561/2013.

El regidor del grup municipal PSOE, Guillermo Lloret explica que la seua decisió no

El regidor del Psoe presenta la seua dimissió com a regidor de la corporació per motius personals, estant el seu successor Juan José de los Àngeles.

Tots els portaveus dels grups municipals li donen les gràcies per la tasca realitzada al llarg dels anys.

 

5. DONAR COMPTE DE DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS ADOPTADES PER L’ALCALDIA O ELS SEUS DELEGATS DES DE L’ÚLTIMA SESSIÓ ORDINÀRIA

El portaveu del grup municipal BLOC-CMC, Francesc Serralta, respecte de la resolució núm. 407 de sol·licitud de subvenció de 65.000 € per a restaurar l’ermita, comenta que no van a ser ells els qui es posen en contra de reparar l’ermita perquè es tracta d’un bé d’interès cultural del poble, però consideren que en la mateixa línia s’haguera pogut demanar també una subvenció a l’arquebisbat, i que amb part d’eixos diners s’hagueren pogut arreglar parts de l’escola que està en un estat prou lamentable; manifestant que simplement ho posa damunt la mesa perquè alguna altra vegada en tema d’edificis religiosos o d’interès cultural pel poble es puga demanar la subvenció a la jerarquia eclesiàstica.

 El portaveu del grup municipal BLOC-CMC, Francesc Serralta respecte a la resolució 404 demana informació sobre el tema de les modificacions que hi ha a la baixa sobre obligacions reconegudes respecte a l’SGAE, ja que apareixen unes tarifes antigues de 2008.

 6. PRECS I PREGUNTES

Gossos solts

6.1 El regidor Francesc Serralta manifesta que ja s’ha iniciat l’estiu i s’ha muntat la Platja Can de Gandia, respecte de la qual hi ha una moció en què l’Ajuntament de Xeraco es manifesta en contra i fa les oportunes al·legacions davant la Demarcació de Costes i, a més, també es van tractar les línies a seguir en cas que s’aprovara, per la qual cosa pregunta com està la situació i manifesta que si l’equip de govern vol seguir en la mateixa línia de la moció, ells estaran al darrere, sense cap dubte, però que troben a faltar una proclamació a nivell oficial, sobretot pels ciutadans i ciutadanes que estan afectats pel tema.

El regidor José Luis Chulvi li contesta que per part del departament de policia s’ha passat ja ordre de controlar si hi ha algun gos dins de l’accés a la platja de Xeraco, i com s’ha observat que en estar el riu tancat estan aprofitant per a aparcar allí, es procedirà a sancionar.

L’alcalde, Avelino Mascarell contesta que l’equip de govern va dur la moció en contra que es fera el Platja Can a Gandia, encara que no es tractava del terme de Xeraco i que no tenien potestat, però com l’accés es fa des de Xeraco s’han pres mesures, tant a nivell de vigilància policial com la de tallar l’accés amb unes senyals que ja s’han rebut i que faran que el camí siga de vianants o via de bicicletes, és a dir, la Platja can no tindrà accés des de la Platja de Xeraco ni des de la Torre Guaita.

El regidor Francesc Serralta li pregunta si no creu que han arribat un poquet tard ja que a dia de hui ja està la història muntada, és a dir, si s’actua a fets consumats, és una mitja partida que s’ha perdut, ja que si s’espera que estiga tot el turisme ací i que el problema estiga en boca de tots, va a hi haure més conflicte.

L’alcalde contesta que l’entén, però que tallar un camí no es fàcil i per això han demanat senyals i material per poder fer-ho amb les mesures de seguretat corresponents i sempre ben fet i les senyals encara acaben d’arribar ara. A més, el cap de serveis té l’ordre de fer les obres i instal·lar la senyalització de carril bici i de vianants, així qui vulga anar a la Platja Can que vaja per la platja de Gandia. A més se’ls ha comunicat als veïns que tenen terres allí que han fet accessos per la zona del riu, que ells tenen accés per un altra part, i se’ls ha donat uns dies perquè si havien de fer alguna cosa que ho saberen.

 Torre                Per fi, ja han posat la porta (juliol-2013)

6.2 El regidor Francesc Serralta pregunta sobre el que ha passat amb la porta de la Torre Guaita, que volen saber la informació que és té des del departament de policia perquè consideren que si a partir d’ara eixa zona va a tindre cada vegada més trànsit de gent que accedix a llocs d’oci i que genera problemes, un dels monuments municipals més importants pot patir les conseqüències.

El regidor José Luis Chulvi li contesta que la porta l’han robada, i que van a comprar-ne una altra però que segurament la tornaran a robar.

6.3 El regidor Francesc Serralta pregunta si després de la carrera de motos que es va celebrar el diumenge passat s’han revisat o van a revisar-se els claveguerams propers als muntons de blocs de palla desfeta o simplement no cal fer res, perquè segons declaracions fetes ací al plenari pel Sr alcalde, fins d’ací 50 anys no ens toca un episodi de pluja forta com la de l’any passat.

L’alcalde contesta que l’Ajuntament no gestiona el clavegueram però parlaran amb Aquagest perquè ho revisen, i que s’agraeix el suggeriment.

 

………………………………………………………………………………………….

Sr Alcalde:

Recorda que a Xeraco es va aprovar una normativa per a la convivència?

Perquè no la fa complir quan la gent entra o ix amb gossos des de la nostra platja a la del Torró o bé al inrevés?

Li la recordem perquè no siga sempre la seua cara la que veiem en els mitjans de comunicació pagats per tots els xeraquers quan fan el denominats eventos per fer una política populista, complisca i faça complir la normativa.

Article 95. Presència d’animals en la platja (Referida a Xeraco)

1. Queda prohibida la presència d’animals en la platja dins de la temporada de bany, a excepció dels gossos destinats a salvament o auxili i els d’assistència a persones necessitades, quan les circumstàncies així ho aconsellen. En tot cas, la presència d’animals en la platja estarà subjecta al compliment de les condicions de seguretat higiènic sanitàries i de convivència ciutadana establides en les disposicions municipals relatives  a la presència d’animals, en l’entorn humà, i  en la legislació específica vigent.

2. En tot cas, el propietari o acompanyant del mateix es considerarà responsable de les actuacions que l’animal realitze, i dels perjuís que ocasione.

3. Les persones que els conduïsquen hauran d’impedir que estos realitzen les seues miccions o deposicions en la platja o en els seus accessos. En qualsevol cas el conductor de l’animal està obligat a arreplegar i retirar els excrements, inclús havent de netejar la part del va espaiar públic que haguera sigut afectat.

 

NOTA: El proper resum del plenari del mes de juliol el publicarem quan haja estat aprovada l’acta, suposem que al setembre.

Arxivat en: Plenaris

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *