Darrer plenari de l’any. 27 de desembre de 2012.

 

1.- 1.- APROVACIÓ DE L’ACTA ANTERIOR

Corregides les errades amb el nostres suggeriments, l’acta va ser aprovada per unanimitat.

2.- Dictàmens de la Comissió d’Hisenda.

2.1.- Declaració de no disponibilitat dels crèdits pressupostaris previstos per a l’abonament de la paga extraordinària del personal al servei de la Corporació Local. Expt. 1315/20112

Al BLOC no ens quadra que es declaren no disponibles. Són un diners que , al cap i a la fi , no s’han gastat. Per tant , instem a esta corporació a que es consensue un compromís en el que estos 75.000 € que afecten exclusivament a partides de personal hi haga una a afecció sobre eixe remanent i que vaja destinada en futurs presupostos a la partida esmentada.

Vam votar en contra el BLOC-Compromís i Psoe, el PP a favor.

2.2.- Donar compte del informe d’Intervenció relatiu a les resolucions d’octubre i novembre contraries a les objeccions formulades. Exp. 16=1/2012.

El BLOC ja s’ha pronunciat massa vegades sobre aquests temes i volem que continuen considerant-se en els plenaris amb la finalitat d’avaluar-los detingudament al final de l’exercici anual i extreure les conclusions adients.

3.- Mocions d’urgència, a l’empar dels articles 97.3-91.4 del ROF.

3.1- Moció de la Mancomunitat de Municipis de la Safor sobre el document de suport a les mancomunitats.

Esta  moció  naix  amb  motiu  de  reunir-se  diversos  presidents  de  mancomunitats  de  la Província de València, Una de  les promotores és  la Mancomunitat de  la Safor, i esta  va traslladar la iniciativa al si de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, la qual va organitzar el  Fòrum de Mancomunitats on es  van redactar les propostes d’acord, en defensa  de  les  mancomunitats  i  amb  la  reivindicació  d’un  sistema  més  eficaç  de finançament a fi d’afrontar la prestació de serveis mancomunats.
Finalment, s’ha  traslladat  la moció als 31 pobles de la Safor per a la seua aprovació i la Mancomunitat   de   la   Safor   trametrà   l’acord   pres   a   la   Conselleria   de   Justícia   i Administracions  Públiques,  als  Grups  Polítics  de  les  Corts  Valencianes,  a  la  Diputació Provincial  de  València,  a  la  Federació  Valenciana  de  Municipis  i  Províncies,  i  al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques.

Nosaltres pensem  que , precisament corren temps on la Mancomunitat, en el que respecta a l’atenció  més  o menys directa amb el ciutadà, els serveis a les persones més desafavorides i amb menys possibilitats econòmiques,  fan necessari el  seu manteniment i, si fos possible,  millores  en qualitat. Especialment si hi ha  altres institucions  de major rang com Diputacions, Conselleries   i el mateix Estat central que estan reduint tots els serveis bàsics. Pensem també en la defensa  d’estes entitats que són les més properes als ciutadans o veïns i poden donar-los una millor atenció.

Tots els grups votaren a favor.

Esta  moció  naix  amb  motiu  de  reunir-se  diversos  presidents  de  mancomunitats  de  la Província de València, Una de  les promotores és  la Mancomunitat de  la Safor, i ésta  va traslladar la iniciativa al si de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, la qual va organitzar el  Fòrum de Mancomunitats on es  van redactar les propostes d’acord, en defensa  de  les  mancomunitats  i  amb  la  reivindicació  d’un  sistema  més  eficaç  de finançament a fi d’afrontar la prestació de serveis mancomunats.
Finalment, s’ha  traslladat  la moció als 31 pobles de la Safor per a la seua aprovació i la Mancomunitat   de   la   Safor   trametrà   l’acord   pres   a   la   Conselleria   de   Justícia   i Administracions  Públiques,  als  Grups  Polítics  de  les  Corts  Valencianes,  a  la  Diputació Provincial  de  València,  a  la  Federació  Valenciana  de  Municipis  i  Províncies,  i  al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques.

Nosaltres pensem  que , precisament corren temps on la Mancomunitat, en el que respecta a l’atenció  mes  o menys directa amb el ciutadà, els serveis a les persones més desafavorides i amb menys possibil·litats econòmiques  fan necessari el  seu manteniment i, so fos posible,  millores  en qualitat. Màxime si hi han  altres institucions  de major rang com Diputacions Conselleries   i el mateix estat central que estan reduïnt tots els serveis bàsics pensem també en la defensa  de estes entitats més properes als ciutadans o veïns, podent donar-los uns millors servei i atenció.

4.- CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN

4.1.- Donar compte de la comunicació a l’Ajuntament de Gandia de l’acord de la Comissió del Ple d’alcaldia I Règim Interior de data 21 de novembre de 2012, sobre requeriments d’anulació efectuats per diversos municipis de la comarca I per la Direcció General d’Administracion Local, I modificació I rectificació de l’acord aprovatori de les ordenances específiques de les subvencions a la contractació del Pla d’ocupació de Gandia 2012.

“EN POQUES PARAULES, EL FAMÓS XEC TARONJA DE TORRÓ”.

A iniciativa del BLOC a través de la moció que va presentar, vam aconseguir

Interposició del recurs administratiu contra l’acord de la Comissió d’alcaldia i règim interior de l’Ajuntament de Gandia de 7 de setembre, pel qual  s’aprova  definitivament l’ordenança reguladora de les ajudes a la contractació i ocupació.

Així, doncs dels del BLOC considerem que les bases reguladores de la referida convocatòria d’ajudes municipals suposen un incompliment dels articles 14 i 19 de la Constitució, i una vulneració del principi d’interdicció de la discriminació.

……………………………………………

L’Ordenança municipal que regula les ajudes de l’Ajuntament de Gandia a empresaris del PAÍS VALENCIÀ  per a la contractació de persones de Gandia va ser aprovada provisionalment per la Comissió d’Alcaldia i Règim Interior, en sessió realitzada el dia 21 de juny de 2012, segons s’hi especifica en l’edicte sobre l’exposició al públic que apareix en el Butlletí Oficial de la Província de València n.º 157, de 3 de juliol de 2012.

A partir del dia 4 de juliol de 2012, s’iniciava per tant el termini de trenta dies hàbils per a que els interessats pogueren examinar l’expedient i presentar les reclamacions o suggeriments que estimaren oportú, l’Ajuntament de Gandia sense esperar al resultat de la fase d’exposició al públic i audiència als interessats va aprovar la convocatòria. Amb data 22 de juny de 2012 ( publicat al BOP de 3 de juliol ), es va emetre l’Edicte de l’Ajuntament de Gandia sobre l’exposició al públic de la convocatòria d’ajudes municipals a la contractació denominada “xec ocupació”, sense esperar a un text definitiu de les bases.

L’alcaldia de Xeresa va presentar recurs contenciós-administratiu contra la referida convocatòria d’ajudes municipals, per part de l’Ajuntament de Gandia, i front a l’Ordenança reguladora de les bases per les quals es regeix la mateixa, aprovada definitivament i publicada íntegrament en el Butlletí Oficial de la Província de València n.º 223, de 18 de setembre de 2012.

Així mateix,  l’Ajuntament de Xeresa  va sol·licitar del Jutjat del Contenciós-Administratiu de València, com a mesura cautelaríssima, la suspensió de l’eficàcia de la convocatòria objecte d’impugnació.  Per tant, considerem que les bases reguladores de la referida convocatòria d’ajudes municipals suposen un incompliment dels articles 14 i 19 de la Constitució, i una vulneració del principi d’interdicció de la discriminació. Així mateix, considerem que la convocatòria del Ajuntament de Gandia és, des del punt de vista del procediment, nul·la, tot i que l’Ordenança reguladora de les bases específiques es aprovada inicialment i entra en fase d’exposició pública en el mateix moment en el qual s’efectua la convocatòria. Aquesta s’efectua en compliment del article 8.6 de l’Ordenança sense estar aprovada ni vigent, faltant de manera burda als més elementals principis del procediment administratiu.

El principi de tot açò rau  en que , amb esta ordenança el que es viola  és l’autonomia municipal dels pobles. Les crisis, al remat, si alguna cosa tenen de bo és que, ens fan reflexionar més sobre els ciutadans de   CASA  i  obri el debat de com  plantejar-nos  millor la defensa del territori i de la nostra gent.  I aquesta n’és una bona prova.

Volem , per tant   que L’Ajuntament de Xeraco  sol·licite al jutjat contenciós-administratiu la suspensió de l’eficàcia de la convocatòria perquè en cap cas puguen ser beneficiàries les empreses que, tenint el centre de treball a Xeraco, contracten a persones residents a Gandia, i no a unes altres que, amb idèntica situació social i amb les mateixes aptituds professionals per al lloc de treball, tinguen la seva residència a Xeraco.

5.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS D’ALCALDIA.

No hi ha cap comentari.

9.-PRECS I PREGUNTES 

El BLOC va preguntar:

a.- Si l’ajuntament havia contestat als dos escrits presentats per l’empresa CLECE sobre la competència deslleial que segons ella li ocasiona una empresa del poble i a més que ens passaren aquesta informació quan la tinguen elaborada.

Ens informaren que encara no havien respost.

 

b.- Com és que no van invitar a l’oposició el dia que l’alumnat del C P Joanot Martorell va vindre a l’Ajuntament a realitzar la visita com fan en altres municipis.

La regidora d’educació no va contestar.

…………………………………………………………………………………….

a.-Curiosament sembla que ni l’Alcalde ni la regidora tenien idea de que anava el tema.

A què espereu per contestar?

b.- Després, volen donar lliçons de democràcia, però eixir en la “foto”, amb tots els xiquets d’això si que en saben.

I són molt espavilats a l’hora de dir que el professorat manipula. Ells, el PP no són els l’únics representants de l’Ajuntament, l’oposició també és govern i l’alumnat deu saber que en un Consistori els regidors de l’oposició treballen igual o més que els qui governen.

…………………………………………..

I així duem un any i mig de populisme i poca previsió.

Arxivat en: General

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *